จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

หมวดหมู่สินค้า: จีน
รหัส : ZKMG06 OCT-JAN62
ราคา 19,999บาท

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 180 ผู้ชม

  • เยือนดินแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า
  • พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภูเขามังกรหยก
  • ชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่
  • ย้อนวันวานไปกับเมืองเก่าต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน
วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน
วันที่ 2

เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน

(วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน 

วันที่ 3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน                         
วันที่ 5 เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก             
วันที่ 6 ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ                    

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ห้องละ 2-3 ท่าน
11 – 16 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
12 – 17 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
25 – 30 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
05 – 10 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
06 – 11 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
07 – 12 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
19 – 24 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
26 – 31 ธันวาคม 2562 25,999 25,999 7,999 20,999
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 29,999 9,999 24,999
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62 29,999 29,999 9,999 24,999

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com