แกรนด์สวิต 8 วัน 5 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ยุโรป
รหัส : BT-EUR02TG
ราคา 69,900บาท

06 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 176 ผู้ชม

  • บินหรู่
  • พิชิต 2 ยอดเขายุงเฟรา แมทเทอฮอร์น
  • พิเศษ!!   ลิ้มฟองดูสวิส
วันเดินทาง รายละเอียดเดินทาง
วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2 ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี  • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น
 • เบียล
วันที่3 เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา  • นาฬิกาดอกไม้  • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่
วันที่4 ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์
วันที่5 อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town
วันที่6 ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง
วันที่7 สนามบินนานาชาติซูริค  
วันที่ 8 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

                     มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน                     

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

เริ่มเดินทาง

 กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี (มีเตียง)

เด็กอายุ 2-11 ปี (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

7 ก.พ. 63

14 ก.พ. 63

TG970/TG971

69,900

68,900

67,900

9,000

14 มี.ค. 63

21 มี.ค. 63

69,900

68,900

67,900

9,000

30 มี.ค. 63

6 เม.ย. 63

74,900

73,900

72,900

11,000

8 เม.ย. 63

15 เม.ย. 63

79,900

78,900

77,900

11,000

29 เม.ย. 63

6 พ.ค. 63

74,900

73,900

72,900

12,000

6 พ.ค. 63

13 พ.ค. 63

73,900

72,900

71,900

12,000

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com